Nghị định 136/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 24/11/2020, “Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy” Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2021 và thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

[pdf-embedder url=”https://bomnuoc.net/wp-content/uploads/2020/12/Nghi-Dinh-136_2020.pdf”] [pdf-embedder url=”https://bomnuoc.net/wp-content/uploads/2020/12/Phu-luc-ban-hanh-kem-theo-Nghi-dinh-136.pdf” title=”Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 136″]